Yeni dönemde değişim ve dönüşüme odaklanacak

‘İSKİD, Geleceğini Şe­killendiriyor’ motto­suyla gerçekleştirilen çalıştayda İklimlendirme So­ğutma Klima İmalatçıları Der­neği (İSKİD) 16. Dönem Yöne­tim Kurulu Stratejik Hedefleri açıklandı. 3 başlık gerçekleşti­rilen çalıştayda yeni dönemde değişim ve dönüşüme odaklı strateji izlenecek.

Yönetim ku­rulu tarafından son şekli veri­len dokuman ile gelecek 3 yıl için dernek faaliyetlerini sür­dürülebilir bir yapıya kavuştu­racak, yeni yol haritasını pay­laşan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, 30 yılı aşan derneğin yıllar içerisinde değişen çevre şartları, sektö­rün ve üye firmaların yeni ih­tiyaçları ile faaliyetlerin sür­dürülebilirliği için değişim ve dönüşümün ihtiyaç haline gel­diğini söyledi.

Korun, “Bu kapsamda Eylül 2023 içinde ‘İSKİD, Geleceği­ni Şekillendiriyor’ mottosuyla 40’tan fazla üyemizin katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirdik. Böylece sürdürülebilir yol ha­ritamızın temellerini atmıştık. 2024 Şubat ayında yapılan İS­KİD Genel Kurulu sonrasında belirlenen 16. Dönem Yönetim Kurulu, çalıştayı bir önceki yö­netim kurulundan devralarak tamamladı. 12 sayfa olarak kı­sa, orta ve uzun vadeli 40 mad­deden oluşan üç yıllık bir plan ile amacımız, yerli ve yabancı sektörel derneklerle daha çok ortak projelerle sektörümüzün ve üyelerimizin gelişimine kat­kı sunmaktadır” dedi.

Stratejik hedeflerin detay­larını da paylaşan Korun, İS­KİD’in faaliyetlerini şekillen­direcek stratejik hedefleri üç ana başlıkta toparladıklarını duyurdu. Korun’un verdiği bil­giye göre, 1. başlık ‘Sektörün kaliteli büyümesine destek ol­mak’ olarak belirlendi. Tunç Korun, sektörün mevcut ve muhtemel sorunlarına odakla­narak faaliyetlerini sürdürmek istediklerini kaydetti. Hedefle­rin ikinci başlığı ise ‘Sektörün geleceğine odaklanmak’ olarak açıklandı.

Tunç Korun, “Mev­cut Eurovent ilişkilerimiz ile Avrupa Birliği’ndeki regülas­yonların takibi ve üyelerimize güncel bilgi akışını sağlayarak, Avrupa’ya ihracatımızın art­masına katkı koymaya çalışa­cağız” şeklinde konuştu. Der­neğin hedefinin 3. başlığı ise ‘Sürdürülebilir güçlü dernek yapısını oluşturmak’ olacak. Tunç Korun, “Hedeflediğimiz faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürebilmek için bizi des­tekleyen güçlü üye yapısının geliştirilmesine odaklanaca­ğız. Derneğimizin faaliyet ala­nında olup, henüz üye olmamış değerli sektör firmalarımızı da üye yaparak daha kapsayıcı ol­mak istiyoruz” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x